Previous Questions & Answers Vol-501 To 600

Go Back

 
VOL-540
Question for 22/08/2017:- കുറേനക്കാരനായ ശീമോന്റെ മക്കൾ ആരെല്ലാം ? Who were the sons of cyrene simon ? (Mark 15/ മാർക്കോസ് 15)
Answer: Rufus and Alexander. ( Mark 15:21)

VOL-539
Question for 21/08/2017:- കൃഷി പ്രിയനായിരുന്ന വ്യക്തി ആര് ? who loved the soil ? (2 chronicles 26/ 2 ദിനവൃത്താന്തം 26)
Answer: ഉസ്സീയാവ്. (2 ദിനവൃത്താന്തം 26:9, 10..)

VOL-538
Question for 20/08/2017:- ഭൂമിയെ അനങ്ങാതിരിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന കാറ്റ് ? which wind can hush the earth ? (Job 37/ഇയ്യോബ് 37)
Answer: തെന്നിക്കാറ്റു. (ഇയ്യോബ് 37:17.)

VOL-537
Question for 19/08/2017:- എന്റെ യജമാനനായ ദാവീദ് രാജാവ് ദീർഘായുസോടുകൂടെ ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് ദാവീദിനോട് പറഞ്ഞതാര് ? who said to david that “May my Lord king david live forever ? (1 kings 1/ 1രാജാക്കന്മാർ1
Answer: ബത്ത് -ശേബ. (1 രാജ 1:31.)

VOL-536
അവൻ എന്നും എന്റെ ദാസനായിരിക്കുമെന്ന് ദാവീദിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ആര് ? who said about david that he will be his servant for life ? (1 samuel 27/1 ശാമുവേൽ 27)
Answer: (ആഖീശ്. I ശാമുവേൽ 27:12.)

VOL-535
യഹോവ സ്നേഹിച്ച വ്യക്തി ആര് ? who was loved by the Lord almighty ? (2 samuel 12, 2ശാമുവേൽ12)
Answer: (ശലോമോൻ. 2 ശമൂവേൽ 12:24 .)

VOL-534
പലർക്കും ബോധം വരുത്തുന്നത് ആര് ? who will instruct others ? (Daniel 11, ദാനിയേൽ11)
Answer: (ജനത്തിൽ ബുദ്ധിമാന്മാരായവർ പലർക്കും ബോധം വരുത്തും ദാനിയേൽ 11:33..)

VOL-533
അഹര്രോന്യർക്കു നിവേദിതങ്ങളെ കൊടുക്കുന്നതാര് ? who has to set aside the portions for the descendants of Aaron ? (Nehemiah 12/നെഹെമ്യാഹ് 12)

VOL-532
നിങ്ങളിൽ നായകൻ ആരെപോലെ ആകണം ? who can rule others ? (ലൂക്കോസ് 22/Luke 22)
Answer: ശുശ്രൂഷിക്കുന്നവനെപ്പോലെയും. (ലൂക്കോസ് 22:26)

VOL-531
ദൈവം വിളിപ്പാൻ വന്നത് ആരെ ? what purpose Jesus the Christ came to earth? Ref: (Markose 2/മർക്കോസ് 2)
Answer: പാപികളെ. (മർക്കൊസ് 2:17)

VOL-530
പക്ഷവാതം പിടിച്ചു എട്ടു സംവത്സരമായി കിടപ്പിൽ ആയിരുന്ന മനുഷ്യന്റെ പേര് എന്ത് ? what was the name of person who was paralyzed and bedridden for eight years ? (Reference: അ. പ്ര 9/ Acts 9)
Answer: ഐനെയാസ്. (അ. പ്ര 9:33)

VOL-529
പടിവാതിൽ പൊക്കത്തിൽ പണിയുന്നവൻ ഇച്ചിക്കുന്നതു എന്ത് ? what is the purpose of those who builds a high gate ? (Proverbs 17)
Answer: ഇടിവു (സദൃശ്യവാക്യങ്ങൾ 17:19)

VOL-528
എന്തിനാണ് ദൈവം നമ്മെ വിളിച്ചത് ? what purpose God called us ? (1 Thessalonians 4/ 1 തെസ്സലോനിയൻസ് 4)
Answer: ദൈവം നമ്മെ അശുദ്ധിക്കല്ല വിശുദ്ധീകരണത്തിന്നത്രേ വിളിച്ചതു.. (1 തെസ്സലൊനീക്യർ 4:7 )

VOL-527
Question for 09/08/2017:- പക്ഷി ചുറ്റിപ്പറന്നു കാക്കുന്നതുപോലെ സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ കാത്തുകൊള്ളുന്നത് എന്ത് ? what hovering by the Lord almighty like birds hovering overhead ? (Isaiah 31/യെശയ്യാവ്31)
Answer: യെരൂശലേമിനെ കാത്തുകൊള്ളും. (യെശയ്യാ 31:5)

VOL-526
Question for 08/08/2017:- കണ്ണിനു ഇമ്പമാകുന്നത് എന്ത് ? what pleases eyes to seen ?( സഭാപ്രസംഗി 11/Ecclesiates 11)
Answer: സൂര്യനെ കാണുന്നത്. (Ecclesiastes :11:7)

VOL-525
Question for 07/08/2017:- ഒട്ടൊഴിയാതെ പ്രവാസത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് എന്ത് ? what will go into exile ? (യിരെമ്യാവ് 30/Jeremiah 30)
Answer: സകല വൈരികളും. (യിരേമ്യാവു 30:16)

VOL-524
ആകാശത്തിൽ കൂടി കടന്നു പോയൊരു ശ്രേഷ്ഠ മഹാപുരോഹിതൻ ആര് ? which high priest who has ascended into heaven ? എബ്രായർ 4/Hebrews 4)
Answer: ദൈവപുത്രനായ യേശു/ Mount Zion (എബ്രായർ 4:14)

VOL-523
Question for 05/08/2017:- വചനങ്ങൾ ഗുണകരമാകുന്നത് ആർക്ക്? To whom God’s words are beneficial ? (മീഖാ/Micah 2)
Answer: നേരായി നടക്കുന്നവന്. (മീഖാ 2:7)

VOL-522
Question for 04/08/2017:- യഹോവ സൈന്യത്തിന് മുൻപിൽ കേൾപ്പിക്കുന്നത് ? what hears at the head of Lord’s army (യോവേൽ2/Joel 2)
Answer: മേഘനാദം/Thurders (Joel 2: 11)

VOL-521
പുളിച്ചമാവ് കൊണ്ട് അർപ്പിക്കേണ്ടത് എന്ത് ? Which offering needs to submit Sovereign Lord with burn leavened bread ? ( ആമോസ് 4 /AMOS 4)
Answer: സ്തോത്രയാഗം / Thank offering (Amos 4:5

VOL-520
ഒരു രക്ഷിത ഗണം ഉണ്ടാകുന്നത് എവിടെ ? where will be the deliverance ? (ഓബദ്യാവ്/ Obadiah )
Answer: സീയോൻപർവ്വതത്തിൽ/ Mount Zion (ഒബാദ്യാവു 1:17)

VOL-519
Question for 01/08/2017:- തെക്കൻ ചുഴലിക്കാറ്റുകളിൽ നിന്ന് വരുന്നതാര്/who will march in the storms of south ?(സെഖര്യാവ് 9/Zechariah 9)Answer: യഹോവയായ കർത്താവ് (സെഖര്യാവ് 9: 14)

VOL-518
യോസേഫിന്റെ അപ്പന്റെ പേര് ? who is the father of Joseph ? (ലൂക്കോസ്3 /Luke 3)
Answer: ഹേലി ( Luke 3:21)

VOL-517
മന്ദിരം എത്ര സംവത്സരം കൊണ്ടാണ് പണിതത് ? how many years has taken to build this temple ? (John 2/യോഹന്നാൻ2)
Answer: 46 Years.( John 2:20)

VOL-516
പാപത്തിനു ദാസനായി വിലക്കപെട്ടവൻ ആര് ? who sold as a slave to sin ? (Romans 7/ റോമർ 7)
Answer: ജഡമയൻ.( റോമർ 7:14)

VOL-515
പ്രവർത്തികളോടുകൂടെ ഉരിഞ്ഞു കളയേണ്ടത് ആരെ ? whom have you taken off with its Practices ? (Colossians 3/ കൊലൊസ്സ്യർ3)
Answer: പഴയ മനുഷ്യനെ .( colossians 3 : 9)

VOL-514
ആരെയാണ് ധൈര്യപ്പെടുത്തേണ്ടത് ? whom we need to encourage ? (Ref : 1st Thessalonians 5/ 1തെസ്സലോനിയൻസ് 5)Answer: ഉൾക്കരുത്തില്ലാത്തവരെ (1st Thessalonians 5:14)

VOL-513
ദുഷ്ടന്റെ കയ്യിൽ അകപ്പെടാത്തവണ്ണം കാത്തു കൊള്ളുന്നത് ആര് ? who will protect you from the Evil ? ((Ref: 2 Thessalonians 3/ 2തെസ്സലോനിയൻസ് 3 )
Answer: കർത്താവ് .(2 തെസ്സലോ 3:13)

Vol-512
പൗലോസ് ശീതകാലം കഴിക്കുവാൻ നിച്ഛയിച്ചിരിക്കുന്നതു എവിടെ ? where paul decided to stay during winter ? (Ref: Titus 3/ തീത്തോസ്: 3)
Answer: നിക്കൊപ്പൊലിസിൽ ( Titus 3:12 )

Vol-511
നീതിയുടെവചനത്തിൽ പരിചയമില്ലാത്തവൻ ആര് ? who is not acquainted with the teaching about righteousness (Ref : എബ്രായർ 5 / Hebrews 5)
Answer: പാൽ കുടിക്കുന്നവൻ /ശിശു. (1 എബ്രായർ 5:13)

Vol-510
ജാതികൾ ബലികഴിക്കുന്നത് ആർക്ക്/To whom the Gentiles sacrifice?Ref: (1 Corinthians 10/1 കൊരിന്ത്യർ 10)
Answer: ഭൂതങ്ങൾക്ക്. (1 കോരി 10 :20)

 Vol-509
അടിച്ചുപരത്തിയ പൊന്നുകൊണ്ടു ശലോമോൻ രാജാവു എത്ര വൻ പരിച ഉണ്ടാക്കി/How many large shields king Solomon made with hammered Gold?(1kings 10/1 രാജാക്കൻമാർ 10)
Answer:ഇരുനൂറു/2hundred
(1Kings 10:16)

Vol-508
ഈ മനുഷ്യൻ സംസാരിക്കുന്നതുപോലെ ആരും ഒരുനാളും സംസാരിച്ചിട്ടില്ല എന്നു പറഞ്ഞതാർ/No one ever spoke the way this man does.Who said this?Ans:- ചേവകർ / OFFICERS
Ref:-(യോഹന്നാൻ 7:46/John 7:46)

Vol-507
സർവ്വശക്തൻ രാജാക്കന്മാരെ ചിതറിച്ചപ്പോൾ ഹിമം പെയ്തത് എവിടെ/Where did snow fallen when almighty scattered the kings?Ans:-സല്മോനിൽ/ SALMON
Ref:-( സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 68:14 /Psalms 68:14)

Vol-506
ആരുടെ വീട്ടുസാമാനമാണ്‌ അറയിൽനിന്നു പുറത്തു എറിഞ്ഞുകളഞ്ഞത്‌/Whose household goods were threw out of the room?
Ans:-തോബീയാവിന്റെ/Tobias
Ref:-(നെഹെമ്യാവു 13:8/Nehemiah 13:8)

Vol-505
ശമർയ്യയിൽനിന്നു പുറപ്പെട്ടു യിസ്രായേലിനെ ഒക്കെയും എണ്ണിനോക്കിയ രാജാവ്‌/The king who set out from Samaria and mobilized all Israel?
Ans:-യെഹോരാം/King Jehoram
Ref:-(2 രാജാക്കന്മാർ 3:6/2 kings 3:6)

Vol-504
എണ്ണൂറുപേരെ ഒരേ സമയത്തു ആക്രമിച്ചു കൊന്നവൻ/Who killed eight hundred men in one encounter?
Ans:-എസ്ന്യൻ അദീനോ /Adino the Eznite
Ref:-(2 ശമൂവേൽ 23:8/2 Samuel 23:8)

Vol-503
ബാശാനിൽനിന്നു ചാടുന്ന ബാലസിംഹം/Who is a lions cub,springing out of Bashan?
Ans:-Dan/ദാൻ
Ref:-(ആവർത്തനം 33:22/Deutronomy 33:22

Vol -502
യിസ്രായേൽമക്കൾ കൂശൻരിശാഥയീമിനെ എത്ര സംവത്സരം സേവിച്ചു/For how many years Israelites served Chushan -rishathaim?
Ans:-8years/8വർഷം
Ref:-(ന്യായാധിപന്മാർ 3:8/Judges 3:8)

Vol-501
ഞാൻ വന്നു എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ടു കാണുന്നതുവരെ ആ വർത്തമാനം വിശ്വസിച്ചില്ല എന്നു പറഞ്ഞതാർ/But I did not believe... until I came and saw with my own eyes.Who said this?
Ans:-ശെബാരാജ്ഞി/Queen of Sheba
Ref:-(1 രാജാ 10:7/1 kings 10:7)

 Go Back

 

 

 

 

 

 

Go to top
Designed By Sharon Church-kuwait www.kuwaitsharon.com