Previous Questions & Answers Vol-101 To 200

 Go Back

Vol-200. സന്ധ്യായാഗംവരെ സ്തംഭിച്ചു കുത്തിയിരുന്നത്ആര്?/Who sat astonished until the evening sacrifice?
               

          Ans:- എസ്രാ/Ezra (Ref: എസ്രാ 9:4/ Ezra 9:4)

 

Vol-199. അളവുനൂൽ പിടിക്കുന്നത്എവിടെ?/Where the God will stretch his measuring line?

             Ans:- യെരൂശലേമിൽ /Jerusalem (Ref: സെഖ.1:16/Zechariah 1:16)

 

Vol-198. ശൂന്യവും മരുഭൂമിയിലെ വരണ്ട നിലവും ആയുളള പട്ടണം ഏത്?/Which land will become a desolation as dry as the wilderness?
              

                Ans:- നീനെവേ /Nineveh(Ref: സെഫ. 2:13/Zephaniah 2:13)

 

 Vol-197. "ദൈവം എന്റെ നിന്ദ നീക്കിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു " എന്നു പറഞ്ഞത്ആര്?/ "God has taken away my reproach or disgrace". Who said this?
              

             Ans:- റാഹേൽ /Rachel (Ref: ഉല്പത്തി 30:22,23/Genesis 30:22,23)

 

Vol-196. ഭൂമിയിൽ നമ്മുടെ ജീവകാലം എന്താണ്?/Our days on earth are like what?
              

              Ans:- നിഴൽ /shadow (Ref: ഇയ്യോബ് 8:9/Job 8:9)

 

Vol-195. കണ്ണിന് ഇമ്പമാകുന്നത്‌ ‌എന്ത്?/What pleases the eyes?
               

                Ans:- സൂര്യനെ കാണുന്നത് / To see the sun (Ref: സഭാ.11:7/Ecclesiastes 11:7)

 

Vol-194. ബേഥേലിലെ പുരോഹിതൻ ആര്?/Who is the priest of Bethel?
               

            Ans:- അമസ്യാവ് / Amaziah (Ref: ആമോസ്7:10/Amos 7:10)

 

Vol-193. ശെയല്തീയേലിന്റെ മകൻ?/Son of Shealtiel?

 

              Ans:- സെരുബ്ബാബേൽ /Zerubbabel (Ref: ഹഗ്ഗായി 2:23/Haggai 2:23)

 

Vol-192.  "കൊയ്ത്തു" എന്തിനെ കാണിക്കുന്നു?/What "The harvest" shows?
               

           Ans:- ലോകാവസാനം /The end of the age (Ref: മത്തായി 13:39/Matthew 13:39)

 

Vol-191. പ്രാർത്ഥനയിൽ എപ്പോഴും പോരാടുന്നതാര്?/Who is wrestling in prayer?
               

                  Ans:- എപ്പഫ്രാസ് / Epaphras (Ref: കൊലൊ. 4:12/Colossians 4:12)

 

Vol-190. യക്കോബിൽ നിന്ന് മാറ്റുന്നത്എന്ത്?/What will be turned away from Jacob?
              

               Ans:- അഭക്തിയെ /Ungodliness (Ref: റോമർ 11:26/Romans 11:26)

 

Vol-189. ആരാണ് കൊലപാതകൻ?/Who is referred a murderer?
               

              Ans:- സഹോദരനെ പകെക്കുന്നവൻ/Any one who hates his brother (Ref: 1 യോഹ. 3:15/1 John 3:15)

 

Vol-188. എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുന്നത്എന്ത്?/What stands forever?
               

               Ans:- കർത്താവിന്റെ വചനം /The Word of the Lord (Ref: 1 പത്രൊസ്1:25/1 Peter 1:25)

 

Vol-187. യന്നേസും യംബ്രേസും ആരോടാണ് എതിർത്തു നിന്നത്‌?/Whom Jannes and Jambres opposed?
               

               Ans:- മോശെയോട് /Moses(Ref: 2 തിമൊ.3:8 /2 Timothy 3:8)

 

Vol-186. ദൈവം സഭയിൽ ഒന്നാമത്നിയമിച്ചതാരെ?/Whom the Lord appointed first in church?
               

               Ans:- അപ്പൊസ്തലൻമാർ /Apostles(Ref: 1 കൊരി. 12:28/1 Corinthians 12:28)

 

Vol-185. ലുദ്ദയിൽ പാർക്കുന്നവർ ആരെ കണ്ടാണ്‌ കർത്താവിങ്കലേക്ക്‌ തിരിഞ്ഞത്‌?/By seeing whom, those who lived in Lydda turned to the Lord?
               

              Ans:- ഐനെയാസ്/Aeneas(Ref: അപ്പൊ.9:34,35/Acts 9:34,35)

 

Vol-184. വ്യർത്ഥ ബുദ്ധി അനുസരിച്ചു നടക്കുന്നതു ആരാണ്?/Who walks in the futility of their minds?
               

             Ans:- ജാതികള്‍ /Gentiles (Ref: എഫെസ്യർ 4:17/Ephesians 4:17)

 

Vol-183. വിശ്വസിക്കുന്നവനു ഉളളതെന്ത്‌?/What he has one who believes?
               

                   Ans:- നിത്യജീവൻ / Everlasting life (Ref: യോഹ.6:47/John 6:47)

 

Vol-182. ദൈവത്തിന്റെ പെട്ടകത്തെക്കുറിച്ച്‌ ഹൃദയം വ്യാകുലപ്പെട്ടത്‌ ആരുടെ?/Whose heart was trembled for the ark of God?
               

                  Ans:- ഏലി /Eli (Ref: 1 ശമൂ. 4:13/1 Samuel 4:13)

 

Vol-181. യെബൂസിന്റെ മറ്റൊരു പേരെന്ത്‌?/The other name of Jebus?
               

           Ans:- യെരൂശലേം /Jerusalem (Ref: ന്യായാ.19:10/Judges 19:10)

 

Vol-180. സ്ത്രീയോട്‌ കോപിച്ചത്‌ ആര്‌?/Who was enraged with the women?

          Ans:- മഹാസർപ്പം/ Dragon(Ref: വെളിപ്പാട്‌ 12:17 /Revelation 12:17)

 

Vol-179:- കലങ്ങിപ്പോയ പട്ടണം ഏത്‌?/Which city was perplexed/bewildered ?
               

         Ans:- ശൂശൻ/ Shushan/ Susa (Ref: എസ്ഥേർ 3:15/ Esther 3:15)

 

Vol-178. ശമൂവേലിന് യഹോവ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്‌ എവിടെ വച്ച്‌?/ At which place lord appeared to samuel?
               

              Ans:- ശീലോവിൽ or യഹോവയുടെ മന്ദിരത്തിൽ/Shiloh or The temple of the Lord (Ref: 1 ശമൂ.3:3,21/1 Samuel 3:3,21)

 

Vol-177. കട്ടകളുടെ കീഴിൽ കിടന്ന് കെട്ടുപോകുന്നത്‌ ‌എന്ത്‌? /What is shrivelled under the clods?
               

                 Ans:- വിത്ത് /The seed(Ref: യോവേൽ 1:17/Joel 1:17)

 

Vol-176. എങ്ങനെയുളള സ്ത്രീയാണ് പ്രശംസിക്കപ്പെടുന്നത്‌?/What type of women will be praised?
              

            Ans:- യഹോവാഭക്തിയുള്ള/One who fears the Lord (Ref: സദൃ.31:30/Proverbs 31:30)

 

Vol-175. ശലോമോൻ രാജാവ്‌ എത്ര കാളയെയാണ്‌ യാഗം കഴിച്ചത്‌?/How many oxe/bulls were sacrificed by Solomon?
              

               Ans:- 22000(Ref:2 ദിന.7:5/ 2 Chronicles 7:5)

 

Vol-174. അപ്പനെയോ അമ്മയെയോ അടിക്കുന്നവനുള്ള ശിക്ഷ?/Punishment for those who strike father or mother?

              Ans:- മരണശിക്ഷ /Put to death (Ref:പുറപ്പാട്‌ 21:15 / Exodus 21:15)

 

 Vol-173.  "ആരെങ്കിലും എന്നെ കണ്ടാൽ, എന്നെ കൊല്ലും" ഇത്‌ ആരുടെ വാക്കുകൾ?/"Anyone who finds me will kill me". Who said this?
            

         Ans:- കയീൻ /Cain(Ref: ഉല്പത്തി 4:14/Genesis 4:14)

 

Vol-172. ദൈവവചനം കേൾക്കുന്നത്ആര്?/Who hears the word of God?

         Ans:- ദൈവസന്തതിയായവൻ/He who belongs to God (Ref: യോഹ.8:47/John 8:47)

 

Vol-171. സ്വഗ്യഹത്തിൽ നിൽക്കുന്നത്‌ എന്താണ്‌?/Who stood still in their habitation/heavens?

          Ans:- സൂര്യനും ചന്ദ്രനും/Sun and moon (Ref: ഹബക്കൂക്ക്‌ 3:11/Habakkuk 3:11)

 

Vol-170. നെബാത്തിന്റെ മകന്റെ പേര്‌? /Son of Nebat?

 

               Ans:- യൊരോബെയാം /Jeroboam(Ref: 1 രാജാ. 21:22/1 Kings 21:22)

 

Vol-169. മോശെയുടെ ന്യായപ്രമാണത്തിൽ വിദഗ്ദധനായ ശാസ്ത്രി എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നത്‌ ആര്?/Who was a skilled scribe in the law of Moses?

 

Ans:- എസ്രാ/Ezra (Ref: എസ്രാ 7:6/Ezra 7:6)

 

Vol-168. ഹില്ക്കീയാവിന്റെ മകന്റെ പേര്?/Son of Hilkiah?
               

              Ans:- എല്യാക്കീം /Eliakim(Ref: 2 രാജാ.18:18/ 2 Kings 18:18)

 

Vol-167. ന്യായപ്രമാണം വരെ ലോകത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്‌ എന്ത്‌?/What was there until the law?
              

             Ans:- പാപം /Sin (Ref: റോമർ 5:13/Romans 5:13)

 

Vol-166.  "ബിലെയാമിന്റെ ഉപദേശം പിടിച്ചിരിക്കുന്നവർ അവിടെ നിനക്കുണ്ട്‌" ഇത്‌ ഏത്‌ സഭയോടാണ്‌ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്‌?/"You have there those who hold the doctrine of Balaam". It is said about which Church?

 

           Ans:- പെർഗ്ഗമൊസ് /Pergamos(Ref: വെളിപ്പാട്‌ 2:12,14 / Revelation 2:12,14)

 

Vol-165. ആരാണ്‌ മുടിഞ്ഞുപോകുന്നത്‌?/Who will be consumed or perished?

           Ans:- യഹോവയെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നവർ/one who forsake God(Ref: യെശ.1:28 / Isaiah 1:28)

 

vol- 164. ബലത്തെക്കാൾ നല്ലതായത്‌ എന്ത്‌?/What is better than strength?

           Ans:- ജ്ഞാനം/Wisdom(Ref: സഭാ.9:16/Ecclesiastes 9:16)

 

Vol-163. വെള്ളിയിൽ നിന്നും നീക്കിക്കളയുന്നത്‌ എന്ത്‌?/ What is removed from silver?

       Ans:- കീടം / Dross(Ref: സദ്യശ.25:4/Proverbs 25:4)

 

Vol-162. ആരുടെ വായാണ്‌ ജ്ഞാനം പ്രസ്താവിക്കുന്നത്‌?/Whose mouth speaks wisdom?

       Ans:- നീതിമാന്റെ/Righteous (Ref: സങ്കീ. 37:30 / Psalms 37:30) 

 

Vol-161. ഹാമാന്റെ അപ്പന്റെ പേര്‌?/Father of Haman?

         Ans:- ഹമ്മെദാഥ / Hammedatha(Ref: എസ്ഥേർ 9:24/Esther 9:24) 

 

Vol-160. ആരുടെ വിളക്കാണ്‌ കെട്ടുപോകുന്നത്‌?/Whose lamp put out so often?

        Ans:- ദുഷ്‌ടൻമാരുടെ / Wicked(Ref: ഇയോബ്‌ 21:17/Job 21:17) 

 

Vol-159. യിസ്രായേൽ മക്കളുടെ സഭ മുഴുവനും യുദ്ധത്തിനു പുറപ്പെടുവാൻ ഒന്നിച്ചു കൂടിയത്‌ എവിടെ?/Where did Israel gathered to go for war?

           Ans:- ശീലോവിൽ / Shiloh (Ref: യോശുവ 22:12/ Joshua 22:12)

 

Vol-158. ആരുടെ വസ്ത്രമാണ്‌ പണയം വാങ്ങാൻ പാടില്ലാത്തത്‌?/Whose garments should not be taken as a pledge?

          Ans:- വിധവയുടെ /Widow’s(Ref: ആവർ.24:17 / Deuteronomy 24:17)

 

Vol-157.  നാബാലിന്റെ വംശം?/House of Nabal?

        Ans:- കാലേബ്/Caleb (Ref: 1 ശമൂ.25:3/1 Samuel 25:3)

 

Vol-156. ഏലീയാവിന്റെ കൈയിൽ വെളളം ഒഴിച്ചതാര്‌?/Who used to pour water on the hands of Elijah??

       Ans:- എലീശാ/ Elisha (Ref: 2 രാജാ.3:11 / 2 Kings 3:11)

 

Vol-155. യാഗപീഠം പിളർന്ന് യാഗപീഠത്തിൽ നിന്നും തൂകിപ്പോയത്‌ എന്ത്‌?/What was poured out, as the altar split apart?

        Ans:- ചാരം/Ashes (Ref: 1 രാജാ.13:5 / 1 Kings 13:5)

 

Vol-154. ഒത്നീയേലിന്റെ ഭാര്യയുടെ പേര്‌?/Wife of Othniel?

         Ans:-  അക്സ/ Aksah(Ref: യോശുവ 15:17/Joshua 15:17)

 

Vol-153. യാക്കോബിനെ അടക്കം ചെയ്തത്‌ എവിടെ?/Where was Jacob buried?

        Ans:- മക്പേലയെന്ന നിലത്തിലെ ഗുഹയിൽ /Cave of the field of Machpelah(Ref: Genesis 50:13/ ഉല്പത്തി 50:13)

 

Vol-152. "ദൈവത്തെ കണ്ടതുകൊണ്ടു നാം മരിച്ചുപോകും" എന്ന് പറഞ്ഞത്‌ ആര്‌?/Who said “We shall surely die, because we have seen God!”?

          Ans:- മനോഹ/Manoah (Ref: ന്യായാ.13:22/Judges 13:22)

 

Vol-151. കാട്ടുപോത്തിനു തുല്യമായ ബലം ഉള്ളതാർക്ക്‌?/Who has strength like a wild ox / unicorn

         Ans:- യാക്കോബിന്/Jacob(Ref: സംഖ്യാ.23:21,22 /Numbers 23:21,22)\

 

Vol-150. മോശെ കനാൻ ദേശം നോക്കിക്കണ്ടത്‌ ഏത്‌ മലയിൽ വച്ച്‌?/At which mountain Moses saw the promised land?

        Ans:- അബാരീംമല/Mount Abarim(Ref: സംഖ്യാ.27:12/Numbers 27:12)

 

Vol-149. യിഫ്താഹ്‌ യിസ്രായേലിനു എത്ര സംവത്സരം ന്യായപാലനം ചെയ്‌തു?/How many years did Jephthah judge Israel?

       Ans:- 6 സംവത്സരം/ 6 years(Ref: ന്യായാ.12:7/Judges 12:7)

 

Vol-148. അഹരോൻ മരിച്ചത്‌ ഏത്‌ പർവതത്തിൽ വച്ച്‌?/At which mountain Aaron died?

       Ans:- ഹോർ പർവതം/Mount Hor (Ref: സംഖ്യാ.20:27,28/Numbers 20:27,28)

 

Vol-147. "എന്റെ മുഖം കാണുന്ന നാളിൽ നീ മരിക്കും" എന്നു പറഞ്ഞത്‌ ആര്‌?/Who said "The day you see my face you will die" ?

        Ans:- ഫറവോൻ/Pharaoh (Ref: പുറ.10:28/Exodus 10:28)

 

Vol-146.  മിസ്രയീമ്യർക്കു വെറുപ്പുള്ളത്‌ ആരോട്‌?/Who is an abomination to the Egyptians?

       Ans:- ഇടയൻമാരോട്/Shepherd(Ref: ഉല്പത്തി 46:34 / Genesis 46:34)

 

Vol-145. യോസേഫിനെ ഓർക്കാതെ അവനെ മറന്നുകളഞ്ഞത്‌ ആര്‌?Who did not remember but forget Joseph?

         Ans:- പാനപാത്രവാഹകൻമാരുടെ പ്രമാണി/Chief butler or Chief cupbearer(Ref:  ഉല്പത്തി 40:23/Genesis 40:23)

 

Vol-144. “ബലഹീനനായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നേ ഞാൻ ശക്തനാകുന്നു" എന്ന് പറഞ്ഞത്‌ ആര്?/"For when I am weak, then I am strong." Who said?

         Ans:- പൗലൊസ്/Paul(Ref: 2 കൊരി.12:10/ 2 Corinthians 12:10)

 

Vol-143.  "ഇത്‌ ദൈവത്തിന്റെ വിരൽ ആകുന്നു" എന്ന് പറഞ്ഞത്‌ ആര്‌?/Who said that this is the finger of God?

          Ans:- മന്ത്രവാദികൾ/Magicians (Ref: പുറ.8:19/Exodus 8:19)

 

Vol-142. കുതിരയെയും പുറത്തു കയറിയവനെയും പരിഹസിക്കുന്ന പക്ഷി ഏത്‌?/Which bird scorns the horse and his rider?

        Ans:- ഒട്ടകപ്പക്ഷി /Ostrich(Ref: ഇയ്യോബ് 39:13,18/Job 39:13,18)

 

Vol-141. ആരാണ്‌ കാലിൽനിന്നു ചെരുപ്പ്‌ അഴിച്ചു കളയാൻ യോശുവയോട്‌ പറഞ്ഞത്‌?/Who said Joshua to remove his sandals?

         Ans:- യഹോവയുടെ സൈന്യത്തിൻറെ അധിപതി/The captain of the Lord’s host(Ref: യോശുവ 5:15/Joshua 5:15)

 

Vol-140. അമാലേക്യരുടെ രാജാവ്‌ ആര്‌?/King of Amalekites?

        Ans:- ആഗാഗ്/Agag(Ref: 1 ശമൂ.15:8/ 1 Samuel 15:8)

 

Vol-139. പർവതത്തിന്റെ അടിവാരത്ത്‌ യാഗപീഠം പണിതത്‌ ആര്‌?/Who built the altar at the foot of the mountain?

        Ans:- മോശെ/ Moses (Ref:  പുറ.24:4/Exodus 24:4)

 

Vol-138. പ്രവചിച്ചുകൊണ്ട്‌ രാപകൽ മുഴുവൻ നഗ്നനായി കിടന്നതാര്‌?/Who stripped off his garments and prophesied?

         Ans:- ശൗൽ/Saul (Ref:  1 ശമൂ.19:24/ 1 Samuel 19:24)

 

Vol-137. ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ നന്മ ചെയ്തത്‌ ആര്‌?/ Who has done good in Israel towards God and His temple?

        Ans:- യെഹോയാദാ/Jehoiada (Ref: 2 ദിന. 24:15,16/ 2 Chronicles 24:15,16)

 

Vol-136. അക്യത്യം നിമിത്തം സന്ദർശിക്കുന്നതാരെ?/Who will be punished because of their iniquity or sins?

          Ans:- ദുഷ്ടൻമാരെ/The wicked(Ref: യെശ.13:11/Isaiah 13:11)

 

Vol-135. ദർശനങ്ങളാൽ പരവശനായതാര്‌?/ Who was troubled by the visions?

         Ans:- ദാനീയേൽ/Daniel (Ref: ദാനി.7:15/Daniel 7:15)

 

Vol-134. ജീവനിൽ കടപ്പാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നവർ എന്തു ചെയണം?/What has to be done to enter life?

       Ans:- കല്പനകളെ പ്രമാണിക്കുക/Keep the commandments(Ref: മത്തായി 19:17/Matthew 19:17)

 

Vol-133. നീതികരിക്കപ്പെട്ടവനായി വീട്ടിലേക്ക്‌ പോയതാര്‌?/Who went home justified?

       Ans:- ചുങ്കക്കാരൻ/The publican or Tax collector(Ref: ലൂക്കൊസ്‌ 18:13,14/Luke 18:13,14)

 

Vol-132. ശിഷ്യന്മാർക്ക്‌ 'ക്രിസ്താനികൾ' എന്ന് പേര്‌ ഉണ്ടായത്‌ എവിടെ വച്ച്‌?/At which place the disciples were called 'christians' first?

        Ans:-  അന്ത്യൊക്ക്യയി/Antioch(Ref: അപ്പൊ. 11:26/Acts 11:26)

 

Vol-131. അബ്നേരിന്റെ പിതാവ്‌ ആര്‌?/ Father of Abner

        Ans:- നേർ /Ner ( Ref: 2 ശമൂ.2:12/2 Samuel 2:12)

 

Vol-130. ആത്മാവിനു വിരോധം എന്ത്‌?/What is contrary to the spirit?

        Ans:- ജഡാഭിലാഷo /Flesh desires or Sinful desires ( Ref: ഗലാത്യർ 5:17/Galatians 5:17)

 

Vol-129. യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ എങ്ങനെ വരരുതെന്നാണ്‌ പറ‌ഞ്ഞിരിക്കുന്നത്‌?/How a man shouldn't appear before the lord?

         Ans:- വെറും കൈയായി/Empty handed(Ref:   ആവർ.16:16/Deuteronomy 16:16)

 

Vol-128. മരണത്തിലും വേർപിരിയാതിരുന്ന രണ്ടുപേർ?/Who were not parted even in death?

         Ans:- ശൗലും യോനാഥാനും/Saul and Jonathan(Ref:   2 ശമൂ 1:23/2 Samuel 1:23)

 

Vol-127. തന്റെ സകല ജനത്തിനും നീതിയും ന്യായവും നടത്തിക്കൊടുത്തത്‌ ആര്‌?/Who administered judgment and justice to all His people?

         Ans:- ദാവീദ് /David(Ref:  2 ശമൂ.8:15/2 Samuel 8:15)

 

Vol-126. മരിക്കുമ്പോൾ പ്രതീക്ഷ നശിക്കുന്നത്‌ ആരുടെ?/Whose expectations will be perished when he dies?

        Ans:- ദുഷ്ടൻറെ /Wicked man(Ref:  സദ്യ.11:7/Proverbs 11:7)

 

Vol-125. യോനാഥാന്റെ അപ്പന്റെ പേരെന്ത്‌?/ Father of Jonathan?

         Ans:- ഗേർശോo /Gershom(Ref:  ന്യായാ.18:30/Judges 18:30)

 

Vol-124. ശൌലിന്റെ ഗ്യഹവിചാരകൻ ആര്‌?/Who is the steward of Saul's household?

        Ans:- സീബ/Ziba(Ref:  2 ശമൂ.19:17/2 Samuel 19:17)

 

Vol-123. യഹോവയുടെ വഴിപാടിനെ നിന്ദിച്ചത്‌ ആര്‌?/Who treated the LORD's offering with contempt?

       Ans:- ഏലിയുടെ മക്കൾ/Sons of Eli (Ref:  1 ശമൂ.2:17/1 Samuel 2:17)

 

Vol-122. വിഗ്രഹങ്ങളുടെ കൂട്ടാളി ആര്‌?/Who is joined to idols?

      Ans:- എഫ്രയീം/Ephraim (Ref:  ഹോശേയ 4:17/Hosea 4:17)

 

Vol-121. തന്നെത്താൻ സൂക്ഷിക്കുന്നതാര്‌?/Who keeps himself?

     Ans:- ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവൻ/He who born of God(Ref:  1 യോഹ.5:18/1 John 5:18)

 

Vol-120. മനുഷ്യൻ അനീതികൊണ്ടു തടുക്കുന്നത്‌ എന്തിനെ?/What is hold by unrighteousness?

      Ans:- സത്യം/Truth (Ref:  റോമർ 1:18/Romans 1:18)

 

Vol-119. തങ്ങളുടെ വ്യർത്‌ഥ ബുദ്ധി അനുസരിച്ച്‌ നടക്കുന്നത്‌ ആര്‌?/Who live in the futility of their thinking?

      Ans:- ജാതികൾ/Gentiles (Ref:  എഫെ.4:17/Ephesians 4:17)

 

Vol-118. യൂസ്തൊസിന്റെ മറ്റൊരു പേര്‌?/The other name of Justus?

       Ans:- യേശു/Jesus (Ref:  കൊലൊ.4:11/Colossians 4:11)

 

Vol-117. പ്രവ്യത്തികളാൽ നീതീകരിക്കപ്പെട്ട സ്ത്രീ?/Who was justified by her works?

      Ans:- രാഹാബ്/Rahab(Ref: യാക്കോബ്‌ 2:25/James 2:25)

 

Vol-116. കിടക്കയിൽ വച്ച്‌ മുറയിടുന്നതാര്‌?/Who howls upon their beds?

       Ans:- എഫ്രയീം/Ephraim(Ref: ഹോശേയ 7:11,14/Hosea 7:11,14) 

 

 Vol-115. "നീ എന്റെ പുരയ്ക്കകത്തു വരുവാൻ ഞാൻ യോഗ്യനല്ല " എന്നു പറഞ്ഞതാര്‌?/Who said "I am not worthy to have you come under my roof?

        Ans:- ശതാധിപൻ/The centurion(Ref: മത്താ.8:8/Matthew 8:8)

 

Vol-114. ഭക്തികെട്ട മോഹങ്ങളെ അനുസരിച്ചു നടക്കുന്നതാര്‌?/Who follows their own ungodly desires?

       Ans:- പരിഹാസികൾ /Mockers or Scoffers(Ref: യൂദാ 18/Jude 18)

 

Vol-113. മരണത്തിൽ വസിക്കുന്നതാര്‌?/Who remains in death?

        Ans:- സ്നേഹിക്കാത്തവൻ/One who does not love or Who does not love his brother(Ref: 1 യോഹ.3:14/1 John 3:14)

 

Vol-112.അനീതിയുടെ കൂലി കൊതിച്ചതാര്‌?/Who loved the wages of unrighteousness?

      Ans:- ബിലെയാം/Balaam(Ref: 2 പത്രൊസ്‌ 2:15,16 /2 Peter 2:15,16)

 

Vol-111. നായ്ക്കൾക്കു കൊടുക്കരുതാത്തത്‌ എന്ത്‌?/What should not be given to the dogs?

        Ans:- വിശുദ്ധമായതു/What is sacred or Holy thing (Ref: മത്താ.7:6/Matthew 7:6)

 

Vol-110. കോപത്തിനു ഹേതുവാകുന്നതെന്ത്‌?/What brings wrath?

      Ans:- ന്യായപ്രമാണം/The Law (Ref: റോമർ 4:15/Romans 4:15)

 

Vol-109. അതിഭാഷണത്താൽ ഉത്തരം കിട്ടും എന്നു കരുതുന്നതാര്‌?/Who thinks that they shall be heard for their much speaking?

      Ans:- ജാതികൾ/Heathen or Gentiles(Ref:  മത്താ.6:7/Matthew 6:7)

 

Vol-108. നീതിമാന്റെ പ്രതിഫലം എന്ത്‌?/Fruit of the righteous?

      Ans:- ജീവവ്യക്ഷം/Tree of life(Ref: സദ്യശ 11:30/Proverbs 11:30)

 

Vol-107. സിംഹം പോലെ ഗർജ്ജിക്കുന്നതാര്‌?/Who roars like a lion?

      Ans:- യഹോവ/LORD(Ref: ഹോശേയ 11:10/Hosea 11:10)

 

Vol-106. സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവയുടെ ദൂതൻ ആര്‌?/ Who is the messenger of Lord of host?

     Ans:- പുരോഹിതൻ /Priest (Ref: മലാഖി 2:7/Malachi 2:7)

 

Vol-105. ദൈവം വടക്കോട്ട്‌ കൈ നീട്ടി നശിപ്പിക്കുന്ന ദേശം?/Which land will be distroyed by stretching the hands against north?

     Ans:- അശ്ശൂർ/Assyria (Ref: സെഫ.2:13/Zephaniah 2:13)

 

Vol-104. താളടിയാകുന്നത്ഏതു ഗ്യഹം?/Whose house will be stubble?

       Ans:- ഏശാവ് ഗ്യഹം/ House of Esau (Ref: ഓബദ്യാവ് 18/ Obadiah 18 )

 

Vol-103. ദുഷ്കാലത്ത്‌ ബുദ്ധിമാൻ എന്ത്‌ ചെയും?/What the prudent man will do in times of evil?

       Ans:- മിണ്ടാതിരിക്കുന്നു / Keep quiet or Keep Silent (Ref: ആമോസ്‌ 5:13/Amos 5:13)

 

Vol-102. ആരുടെ ഗർവമാണ്‌ ഛേദിച്ചു കളയുന്നത്‌?/Whose pride will be cut off?

         Ans:- ഫെലിസ്ത്യരുടെ / Philistines (Ref: സെഖ.9:6/Zechariah 9:6)

 

Vol-101. വിശുദ്ധ വസ്തുക്കളെ അശുദ്ധമാക്കുന്നതാര്‌?/Who profaned the holy things?

        Ans:- പുരോഹിതൻമാർ/ Priests (Ref: യെഹെ.22:26/Ezekiel 22:26)

 Go Back

Go to top
Designed By Sharon Church-kuwait www.kuwaitsharon.com